Zuzka Bergerová - cvičení jógy

Obchodní podmínky

1 - Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky /dále "OP"/ stanovují práva a povinnosti mezi prodávajícím a spotřebitelem nebo kupujícím. Pro spotřebitele se vztahy, neupravené těmito OP, řídí Občanským zákoníkem č. 40/1964 Sb. Pro kupujícího se vztahy, neupravené těmito OP, řídí Obchodním zákoníkem č. 513/1991 Sb. Všechny smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu se zákony ČR v jejich platném znění.

2 - Vymezení pojmů

2a - Prodávající - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.Prodávající přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává spotřebiteli nebo kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

2b - Spotřebitel je fyzická nebo právnická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy dle těchto OP, jedná v rámci vlastní spotřeby.

2c - Kupující je fyzická či právnická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy dle těchto OP, jedná v rámci své obchodní či jiné podnikatelské činnosti.

3 - Objednávka/Kupní smlouva

3a -Objednávka/kupní smlouva - je adresovaným návrhem kupní smlouvy, která je uzavřena momentem doručení prodávajícímu.Toto platí v případě, že prodávající neinformuje do 3 dnů kupujícího/spotřebitele, že plnění objednávky je možné jen za zvláštních podmínek nebo není splnitelná. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti podle zvláštního ujednání.

3b -V případě, že u Vaší objednávky vznikne jakékoli pochybení, prosíme, abyste nás bezodkladně o této chybě informovali, abychom zjednali nápravu co nejdříve. Informujte nás na e-mail: zuzana@yogavila.com nebo tel. +420 608 507 303.

3c - Uzavřením kupní smlouvy spotřebitel / kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má tak možnost se s nimi seznámit.

3d - Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována do jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách www.yogavila.com našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

4 - Odstoupení od smlouvy

4a - Prodávající má právo odstoupit od uzavřené smlouvy, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu. Stejně tak má prodávající právo od smlouvy odstoupit v případě, kdy se plnění z jeho strany stane nemožným - tedy dojde k situaci, kdy se zboží již nedodává. Pokud se výrazným způsobem změnila cena, která znemožňuje dodat zboží za cenu sjednanou v kupní smlouvě, má prodávající v případě nedohody s kupujícím o navýšení ceny právo od smlouvy odstoupit. Pokud byla ze strany kupujícího již uhrazena kupní cena nebo její část, vrátí prodávající tuto platbu v plné výši kupujícímu bez zbytečného odkladu, není-li dohodnuto v konkrétním případě jinak (např. v případě nové objednávky).

4b - Spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Toto právo není primárně určeno pro řešení reklamace zboží.

4c - Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy za podmínek v ní stanovených nebo dle

5 - Reklamace

5a - Pokud se spotřebitel tak rozhodne, musí být projev jeho vůle o odstoupení od smlouvy doručen - prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí věci.Toto musí provést elektronickou nebo písemnou formou, která zajišťuje zejména prokazatelnost učiněného právního úkonu, kterým se smlouva ruší.

5b - Spotřebitel je povinen odevzdat prodávajícímu nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebení, pokud možno v původním obalu a s veškerým příslušenstvím zpět. Po obdržení vráceného zboží prodávající kupujícímu vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem a to nejpozději do 30 dnů od doručení předmětného zboží.

5c - Při nesplnění uvedených podmínek, může prodávající vůči spotřebiteli uplatnit kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží. Tím není dotčeno právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy bez jakékoli sankce. V případě nedodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy je takové odstoupení od smlouvy neplatné a spotřebiteli tím nevznikají žádná práva na vrácení zboží.

5d - Prodávající má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů

6 - Převzetí zboží

6a - Spotřebiteli doporučujeme překontrolovat stav zásilky a odmítnout převzetí od dopravce neúplné nebo poškozené zásilky. Neúplnou nebo poškozenou zásilku doporučujeme bez zbytečného odkladu oznámit prodávajícímu. Spotřebitel jako příjemce musí sepsat s dopravcem zápis o škodě a zajistit důkazy nákresem nebo fotografiemi. Na základě těchto dokladů uplatňuje spotřebitel náhradu škody u dopravce, za součinnosti dodavatele.

6b - Pokud uvedené kroky spotřebitel při dodání vadné zásilky učiní, výrazně tak přispěje k rychlému řešení reklamace dodaného zboží a jeho případného nového dodání. V opačném případě se může spotřebitel vystavit situaci, kdy nemůže prokázat, že zboží bylo dodáno v poškozeném stavu a tak je nárok na náhradu škody bezpředmětný.

6c - Pro kupujícího platí povinnost překontrolovat stav zásilky.V případě převzetí poškozené nebo nekompletní zásilky od dopravce, kupující sepíše s dopravcem reklamační protokol a zajistí důkazy nákresem nebo fotografiemi. Na základě těchto dokladů uplatňuje kupující náhradu škody u dopravce, za součinnosti dodavatele.

6d - Pokud kupující neučinil uvedené kroky k dokumentování vad způsobených přepravou, nemá tento žádné nároky na pozdější reklamace poškozené nebo neúplné zásilky vůči prodávajícímu. V takovém případě si řeší své nároky kupující pouze s dopravcem.

7 - Platební podmínky a náklady na dopravu

7a - V našem internetovém obchodě můžete platit:

7b - Uvedené ceny zboží v našem internetovém obchodě jsou včetně DPH.

7c - Náklady na balné a dopravu činí paušálně 150,- Kč za jednu zásilku do 2 kg doporučenou poštou.

8 - Záruka

8a - Záruka na zboží je 24 měsíců.

8b - Uplatnění záruky se řeší:

8c - V případě výměny zboží je poskytnuta nová záruka.

8d - Vady, za které prodávající nenese odpovědnost vznikají zejména mechanickým poškozením, nešetrným zacházením či užíváním nepůvodního příslušenství a spotřebního materiálu.

8e - Opotřebení výrobku a jeho částí, způsobené jejich běžným používáním nepodléhá záruce a není považováno za rozpor s kupní smlouvou.

8f - Každá záruční reklamace musí být uplatněna u prodávajícího a musí být doložena záručním listem nebo dokladem o zakoupení a popisem závady.